ความเป็นมา

ITDlogoเว็บบล็อกเพื่อการศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีริเริ่มจากชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยการสร้างเว็บท่า(Web portal) ชื่อว่า ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com เป็นช่องทางสำหรับการติดสี่อสารผ่านทุกช่องทางในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิตัท อาทิเช่น เว็บมัลติมีเดีย (Multi-media) และสังคมออนไลน์ (Social network) เป็นต้น ทั้งแบบเป็นช่วงเวลาการสื่อสาร (Batch communication) หรือออนไลน์ตามเวลาจริง (Real and online communication) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิก และบุคคลทั่ไป ด้วยโดเมนชื่อว่า ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com

ต่อมาต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางสมาชิกต้องการสร้างเนื้อหาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติจึงได้จดทะเบ่ียนโดเมนชื่อว่า pootalaeuniversity.org เพื่อจัดการเนื้อหา(content) ที่เกี่ยวข้องผ่าน google cloud drive ด้วยบัญชีอดีตพนักงานอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ burin.c@ku.th ให้เพียงพอในการจัดการและจัดเก็บที่ทันต่อสถานะการเปลี่ยนในยุคการสื่อสารในปัจจุบันเพื่อทุกบุคคล องค์การหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวเพื่อปรับตัวและยังคงดำเนินวิถีชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในแนวทางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระภัทรมหาราช ของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเป็นประโยชน์สุขต่อมวลมหาประชาโลกและเทวดาทั้งหลายสื่บต่อไป

อนิสงฆ์สำหรับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมกันประกาศพระสัจจธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ยอมประสพแต่ความเจริญทั้งทางโลก(ลาภ ยศ สรรเสิญ และสุข) ทางธรรม (พ้นทุกข์) ด้วยทั่วกันแล

 

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.