กรกฎาคม 4, 2016

บทความวิทยาการสังคม

รายงานการผสมผสานเกษตรอินทรีย์-ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่เนินดินลูกรังตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

รายงานการผสมผสานเกษตรอินทรีย์-ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่เนินดินลูกรังตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดหลักการพัฒนาตนและชุมชนที่ยั่งยืนตามรอยพระภัทรมหาราช โดยพระธรรมคำสอนพระตถาคตภาษิต

iconReport

ทีมงานผู้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงบูรณาการบริเวณลุ่มน้ำสงครามด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระยะที่ 2 กรณีศึกษา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินทางการเกษตรและการกระจายประชากรบริเวณลุ่มน้ำสงคราม (Integrated managing and planning of resources at Song Kram river basin using Graphic Information System Phase II Case Study: Development of Web Based Geographic Information System for monitoring utilization of land resources and population distribution in Song Kram watershed.

iconReport

งานวิจัยครั้งนี้ได้ขบวนการติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งปกคลุมดิน และได้สร้างระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์เพื่อเผยแพร่รายงานพื้นที่การแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งปกคลุมดินในลักษณะแผนที่บนอินเตอร์เน็ตการวิจัยนี้ได้รับผลผลิตเป็นแนวทางและกรอบแนวคิด (Framwork) ของการนำข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล ด้วยดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อว่า Small Multi Mission Satellite (SMMS) จากศูนย์จุฬาภรณ์ ร่วมกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมจากกรมพัฒนาที่ดิน จากเมือปี 2553